Een baan
COMITE PEGO
Visietekst INZAKE DE OPLEIDING EN DE TOEGANG TOT HET AMBT VAN LEERMEESTER/LERAAR PROTESTANTS-EVANGELISCHE GODSDIENST GEVALIDEERDE VERSIE 18.03.2021 Preambule Het godsdienstonderwijs is veelzijdig geworden. De leermeester LBV dient niet alleen een expert te zijn binnen zijn eigen geloofsdomein, zij of hij dienen ook steeds meer kennis te bezitten over de andere erkende levensbeschouwingen en in staat te zijn om actief te participeren aan ILC- en ILD-projecten die in de toekomst aan belang zullen winnen binnen de onderwijswereld. Om die reden dient de leerkracht PEGO zowel op pedagogisch als op vakinhoudelijk vlak geschoold te zijn. Dat is de uitgangsbasis van het opleidings- en aanstellingsbeleid van de Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs. Vanuit de wens kwaliteitsvol godsdienstonderwijs aan te bieden heeft deze beleidsnota een tweedelig doel voor ogen: de voorwaarden vastleggen die toegang geven tot een betrekking binnen het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs duidelijkheid scheppen omtrent de opleidingen tot het ambt van leermeester/leraar protestants-evangelisch godsdienstonderwijs 1. Toegang tot het ambt van leermeester/leraar protestants-evangelisch godsdienstonderwijs A. Kerkelijk lidmaatschap Van de leerkracht PEGO wordt verwacht dat hij of zij optreedt als vertegenwoordiger van de erkende protestants-evangelische eredienst. Van de kandidaat leerkracht wordt dan ook verwacht dat die lid is van een kerk of gemeente behorende tot de ARPEE. Indien de kandidaat lid is van een kerk of gemeente die niet behoort tot de ARPEE, dient de betrokkene een verzoek tot afwijking te richten aan het moderamen, inhoudende: een uitgebreid motivatieverslag een verklaring waarbij minimaal de ARPPE-belijdenisgeschriften worden onderschreven. een toelichting omtrent de algemene kerkvisie gedragen door de gemeente van lidmaatschap. een toelichting inzake de wijze waarop om zal worden gegaan met de confessionele diversiteit van de leerlingen binnen en buiten de eigen klas Het moderamen beslist op basis van dit dossier of de kandidaat al dan niet kan worden voorgedragen tot aanstelling. Zij stelt het Comité PEGO hiervan op de hoogte. B. Opleiding Van de leerkracht PEGO wordt verwacht dat zij of hij houder is van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en theologisch is geschoold. De elementaire basisvoorwaarde om als leerkracht te worden aangesteld is in het bezit zijn van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Kandidaten die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen onder bepaalde voorwaarden reeds worden toegelaten tot het ambt, mist zij bij de allereerste aanstelling het bindende engagement aangaan om de ontbrekende opleidingen te starten. Aan de kandidaten die niet beschikken over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs en die de bindende engagementsverklaring hebben ondertekend zal een Getuigschrift van Bekwaamheid worden afgeleverd door de Erkende Instantie. 2. Loopbaan van de leermeester/leraar protestants-evangelisch godsdienstonderwijs A. Getuigschrift van Bekwaamheid Leermeesters/leraren PEGO aangesteld zonder in het bezit te zijn van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs kunnen voor maximaal 1 schooljaar worden aangesteld. Slechts indien het bewijs wordt geleverd dat de ontbrekende opleidingen daadwerkelijk zijn aangevat kan de betrokken leermeester/leraar opnieuw worden aangesteld in een volgend schooljaar. De maximale duur van jaarlijkse aanstellingen zonder vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs bedraagt 6 jaar. Teneinde het aantal niet-ingevulde lestijden te beperken en bij wijze van uitzondering kan de inspecteur-adviseur de houder van een Getuigschrift van Bekwaamheid aanstellen voor een totaal van maximaal 6 lestijden, zonder dat de verplichting geldt tot het volgen van een opleiding. Houders van een Getuigschrift van Bekwaamheid ouder dan 55 jaar worden niet meer verplicht, maar wel aangemoedigd, om een opleiding te volgen. B. Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur (TADD) Het verwerven van het statuut van TADD is een recht dat decretaal door de onderwijswetgeving wordt vastgelegd. Na het verwerven van dit statuut dient de leermeester/leraar aangesteld te worden in een tijdelijke aanstelling. Het verwerven van het statuut TADD is afhankelijk van onder meer een positieve beoordeling door de inspecteur-adviseur van de betreffende leerkracht. Bij deze evaluatie dienen de vakinhoudelijke competenties beoordeeld te worden. Indien betrokken leerkracht geen theologische opleiding heeft genoten of is gestart wordt een negatieve beoordeling afgeleverd met als werkpunt het starten van een theologische opleiding (minimaal module 7 vakken). C. Benoeming De vaste benoeming van een leermeester/leraar PEGO is onderhevig aan: de benoemingsvoorwaarden decretaal vastgelegd in de onderwijswetgeving. een voordracht tot benoeming vanwege de Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs. De leermeester/leraar kan enkel en alleen worden voorgedragen tot benoeming als een erkende theologische opleiding (minimaal module 7 vakken) met vrucht is gevolgd. De inspecteurs-adviseurs maken voorafgaandelijk aan het moderamen een lijst over van leermeesters/leraren waarvoor een voordracht tot benoeming wordt aangevraagd. De Erkende Instantie maakt op basis van deze lijst de nodige documenten op. 3. De opleidingen tot leermeester/leraar protestants-evangelisch godsdienstonderwijs De opleiding tot leermeester/leraar protestants-evangelisch godsdienstonderwijs situeert zich op vier niveaus: 1 . Educatieve Master, vakdidactiek godsdienst, diplomaspecificatie protestants-evangelische godsdienst 2 . Educatieve Bachelor in het onderwijs, aangevuld met een theologische vorming protestants-evangelische godsdienst 3 . Kerkelijk diploma protestants-evangelisch godsdienstonderricht 4 . Certificaat PEGO als bewijs van een erkende theologische opleiding A. De Educatieve Master Godsdienst, diplomaspecificatie Protestants-Evangelische Godsdienst Onderstaande opleidingen worden erkend door de Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs: Educatieve Master ingericht door de KUL in samenwerking met de Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen Brussel Educatieve Master ingericht door de ETF Leuven B. Educatieve Bachelor in het Onderwijs Er wordt in gans Vlaanderen slechts één specifieke opleiding Educatieve Bachelor Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ingericht (Thomas More Mechelen). Houders van een onderwijsdiploma of onderwijsbevoegdheid (Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid) zonder theologische opleiding kunnen worden aangesteld, maar niet benoemd. Zie onder 2. Loopbaan C. Kerkelijke diploma’s Twee kerkelijke diploma’s worden gelijkgesteld met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor vakinhoud protestants- evangelische godsdienst: diploma afgeleverd door de Hoger Instituut Protestants Godsdienstonderwijs (HIPGO) diploma afgeleverd door het Instituut Bijbelse Vorming (IBV) D. Certificaat PEGO Het Certificaat PEGO is een door de Erkende Instantie van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs afgeleverde attest ter bevestiging dat de leermeester/leraar PEGO een erkende theologische opleiding heeft gevolgd (minimaal module 7 vakken). Het Certificaat kan bovendien enkel worden afgeleverd indien de aanvrager houder is van: minimaal een diploma niveau bachelor een onderwijsbevoegdheid E. Erkende onderwijsinstellingen De door de Erkende Instantie erkende onderwijsinstellingen mogen vrijelijk beslissen op welke wijze zij hun leergangen inrichten en met welke onderwijsinstelling zij hiervoor samenwerken. Een voorafgaandelijke kennisgeving is vereist. Diploma ’s uitgereikt door een andere onderwijsinstelling dienen erkend te worden door het Comité PEGO. Deze Visietekst gaat in met onmiddellijke ingang en wordt toegepast op alle leermeesters/leraars protestants-Evangelische godsdienst. Er gelden geen overgangsmaatregelen. De voorzitter de secretaris ds Eric Corthauts dhr. Daniël Hakelbracht arpee.be/adressen/kerken/ apostolische geloofsbelijdenis en geloofsbelijdenis World Evangelical Alliance data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=vak&niv=GZ&g=&id=312 onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijke-aanstelling-van-doorlopende-duur onderwijs.vlaanderen.be/nl/vaste-benoeming
- - - - - - - - - - - - - -
Hoofdmenu Opdracht Bestuur
in het
onderwijs